Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)

Kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan işletmelere KÇÖ ve/veya NÜD uygulamasını sonlandırıp normal çalışma düzenine geçmesi durumunda verilecek teşvik detayları;

1) İşverenin geçici 23’üncü ve geçici 24’üncü madde kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği başvurusu olması gerekmektedir.

2) Prim teşviki kısa çalışma ödeneğinden ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılardan dolayı işverenlere sağlanacaktır.

3) İşverenin teşvikten yararlanabilmesi için kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıdan dolayı anılan madde kapsamında destekten yararlanabilmesi için, bu sigortalının işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi gerekmektedir.

4) Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler bu destekten yararlanamazlar.

5) Her bir ay için sağlanacak teşvik süresi, sigortalının kısa çalışma ödeneği ve/veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

6) Teşvik uygulaması 2020/Ağustos dönemi ile başlayıp 30.06.2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın ve/veya nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle işverene teşvik verilecektir.

7) KÇÖ veya NÜD uygulamasından yararlanan işyerleri, sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi sona ermeden işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması halinde destekten kalan süre kadar yararlanabilecek ancak aynı işveren ait başka bir işyerinde veya farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanamayacaktır.

8) Teşvik sorgulama ekranında KÇÖ/NÜD uygulamasından yararlanmış çalışanların tanımlanması gerekmektedir. Diğer SGK teşviklerinde olduğu gibi işveren tarafından KÇÖ/NÜD uygulamasından yararlanan çalışanların 7252 sayılı Kanun seçilerek bildirimi yapılmalıdır.

9) Brüt asgari ücret (2.943 TL) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

10) Aylık ortalama gün sayısı hesabı; KÇÖ/NÜD ödeme gün sayısının 30 ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın KÇÖ/NÜD gün sayısına oranıyla bulunur.

11) Kısa çalışma veya nakdi ücret desteği süresi gün sayısı toplamı 30 günden daha az olan hallerde ödeme yapılan gün sayısı toplamı Aylık Ortalama Gün Sayısı olarak esas alınır.

12) Kısa çalışma ödeneğinden yararlananların nakdi ücret desteğinden de yararlandığı hallerde Aylık Ortalama Gün Sayısı, kısa çalışma süresi ve nakdi ücret desteği süresi gün sayısı toplamı ile ödenek ödeme gün sayısı toplamları alınmak suretiyle belirlenir.

13) Cumhurbaşkanı Kararlarıyla uzatılan kısa çalışma uygulamasından en az 1 gün süreyle yararlananlar için kısa çalışmanın sona erdiği tarih olarak Cumhurbaşkanı Kararlarıyla uzatılan kısa çalışma uygulamasından yararlanılan kısa çalışma bitiş tarihi esas alınır.

14) Aylık ortalama gün sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınır, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilir.

15) Teşvik kapsamında kullanılan Aylık Ortalama Gün Sayısında, kısa çalışma bitiş tarihinde yapılan güncellemelerden kaynaklanan değişiklikler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler dikkate alınmaz.

16) Aynı ayda birden fazla işyerinde çalışıyorken kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği uygulamasından yararlanılan sigortalılar için hesaplanan Aylık Ortalama Gün Sayısı kadar her iki işveren de teşvik hükümlerinden yararlanabilir.

17) Teşvik uygulamasından yararlanılan dönemde aynı sigortalı için kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği ödenmez.

18) 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde yer alan prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden 6 ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.

19) 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde yer alan destekten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanamaz.

20) Bu durumda 3 aylık destek süresinde destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı KÇÖ/NÜD’den yararlanılan aylık ortalama gün sayısı kadar bu destekten yararlanılabileceğinden, ilgili ayda 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB/MPHB’de bildirilen sigortalının ayın kalan çalışma günlerinin kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek APHB/MPHB ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

21) 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, 3 aylık destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanması mümkün bulunmaktadır.

22) Özel sektör işverenleri, 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanmak için anılan maddede aranılan şartları sağlamaları halinde, destekten yararlanılacak aya ilişkin 07252 kanun numarası seçilerek düzenlenen APHB/MPHB’nin yasal süresinde Kuruma verilip verilmediği, 07252 kanun numarası seçilerek düzenlenen APHB/MPHB’den dolayı tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediğine bakılmaksızın söz konusu maddede belirtilen destekten yararlanılabilecektir.

23) İşyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da anılan nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyeri destekten yersiz yararlanmış sayılacağından yersiz yararlanılan prim desteği tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Menü