17256-İstihdama Dönüş Desteği

Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Sigortalı yönünden

 • 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 01.01.2019 – 17.04.2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin 01.12.2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi,
 • İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 01.12.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) başvuruda bulunulması,
 • 12.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınması,
 • 10.2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB / MPHB de kayıtlı olmaması,
 • Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,
 • Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması,
 • Fiilen çalıştırılması,

İşyeri yönünden

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

SGK’ya bildirilen 4/a kapsamındaki sigortalının 01.01.2019 – 17.04.2020 tarihleri arasında iş veya hizmet sözleşmesinin “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu ile sona ermesi halinde bu destekten yararlanılamayacak, bunun dışında kalan tüm işten çıkış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde diğer şartlar sağlanmak kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.

İşverene Başvuru

 • 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilen ancak 01.01.2019 – 17.04.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona eren sigortalının iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği en son özel sektör işyeri işverenine,
 • Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 01.12.2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam eden sigortalıların ise halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine,

01.12.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) başvurması gerekmektedir.

Sigortalının iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine başvurusu yazılı veya sözlü yapılabilecek olup, bu nitelikteki sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

01.10.2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB veya MPHB kayıtlı olmaması

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden gerekse farklı bir işyerinden Kurumumuza verilen 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin APHB / MPHB de kayıtlı olmaması gerekmektedir.

2020/Ağustos ayında/döneminde sigortalının 4/b, Ek-5 ve Ek-6’ncı maddesi kapsamında SGK’ya bildirilmiş olması halinde bu sigortalıdan dolayı 4447/28’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan destekten yararlanılabilecektir.

2020/Ağustos ayında/döneminde 5510 sayılı Kanunun Ek-9 kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerden dolayı bu destekten yararlanılamayacaktır.

Destekten Yararlanılan Sigortalıların Yarısının Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Ortalama Destek Süresi Kadar Çalıştırılması

Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı, destek süresince destek kapsamında 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB / MPHB ile Kuruma bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye bölünmesi suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılabilmesi için, bu bent kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısının destek süresinin sona ermesinden itibaren, maddenin yürürlük tarihinden 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son gününü içine alan ay sayısını geçmeyecek süre içinde destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Destekten Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. Buna göre, destekten yararlanılan ortalama sürenin küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde (0) gün ve (0) kazançlı ya da (0) gün ve kazançlı olarak kayıtlı sigortalılar hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

Çalıştırılması gereken sigortalı sayısı hesabı ile destekten yararlanılan ortalama süre hesabı yapıldıktan sonra hesaplamaya esas aylara ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki APHB / MPHB de kayıtlı sigortalılar dikkate alınmayacaktır.

Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, maddede belirtilen şartları sağlayan sigortalılardan dolayı, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin yürürlüğe girdiği 01.12.2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılabilecektir.

Örnek: Destek kapsamına giren sigortalı (A)’nın en son çalıştığı işyerine 11.12.2020 tarihinde başvurduğu ve işverenin yanında 11.12.2020 tarihinde işe alınarak çalışmaya başladığı ve bu sigortalıya ait 2020/Aralık ayına ilişkin 17256 kanun numaralı APHB / MPHB’nin SGK’ya verildiği varsayıldığında, işveren bu destekten diğer şartlar sağlanmak kaydıyla 2020/Aralık ayından itibaren 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay yararlanabilecektir.

Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilecek, ancak aynı işverene ait farklı bir işyerinde veya farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca destek kapsamında işe alınan sigortalıların 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB / MPHB de kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacak olup, bu tutar her ay işverenlerin Kurumumuza ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

Kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “17256 – 4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde – İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında sigortalının iş veya hizmet sözleşmesinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta olduğu en son özel sektör işyerine yapılması gereken başvuru tarihinin, tanımlama ekranında yer alan “Sigortalının İşyerinize Başvuru Tarihi” alanına kaydedilmesi ve sigortalının tanımlama yapılacak işyerindeki durumunun “Sigortalının Durumu” bölümünden seçilmesi gerekmektedir.

“Sigortalının Durumu” bölümünde yapılacak seçim işlemi için;

 1. “Hizmetleri Bildirilen” seçeneği:4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek istihdam edilen ve 01.01.2019 – 17.04.2020 tarihleri arasında (29) işten çıkış kodu hariç olmak üzere diğer çıkış kodlarından herhangi birisi ile iş akdi sona eren sigortalının iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği özel sektör işyeri işverenince bu seçeneğin seçilerek tanımlama işlemine devam edilmesi,
 • “Hizmetleri Bildirilmeksizin İstihdam Edilen” seçeneği:Hizmetini bildirmeyen ve halihazırda çalıştıran en son özel sektör işyeri işverenince bu seçeneğin seçilerek tanımlama işlemine devam edilmesi,
 • “Hizmeti Bildirilmeyen ve 01.01.2019 – 17.04.2020 Arasında Çalıştırılarak İşten Çıkarılan” seçeneği:4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edilip de 01.01.2019 – 17.04.2020 tarihleri arasında (29) işten çıkış kodu hariç olmak üzere diğer çıkış kodlarından herhangi birisi ile işten çıkarılanın, bu kapsamda işten çıkarıldığı özel sektör işyeri işverenince bu seçeneğin seçilerek tanımlama işlemine devam edilmesi,

Gerekmektedir.

Sistem üzerinden teşvik tanımlaması yapılan sigortalı için farklı bir işyeri sicil numarası üzerinden teşvik tanımlaması yapılamayacaktır.

Diğer Hususlar

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesi uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini SGK’ya bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere; ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesine göre idari para cezası uygulanmaz, işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmez.

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden 6 ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteğinden yararlanmak için destekten yararlanılacak aya ilişkin APHB / MPHB’nin yasal süresinde Kuruma verilip verilmediği, 17256 kanun numarasından düzenlenen APHB / MPHB’den tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediği ile Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmadığı şartları aranmayacaktır.

Menü