5510 SAYILI KANUNDAN DOĞAN TEŞVİK (5 PUANLIK İNDİRİM)

5510 Sayılı kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. 5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.

İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için;

– Aylık prim ve hizmet belgeleri (APHB) yasal süresi içinde verilmelidir.

–  Kayıt dışı sigortalı istihdam edilmemelidir.

– İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir. (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)

–  Prim borçları işyeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin borcu olmayan diğer işyerlerinden dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

– İhale konusu işler kapsama girmemektedir. ( Sadece Ziraat ve Halk Bankası tarafından ihale edilen hizmet alımı niteliğindeki işler bu teşvik kapsamındadır.)

Bu şartlara sahip işveren için;

–   Aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) sisteme 05510 Kanun türü seçilerek girilmelidir. (Seçilebilecek APHB türleri: 1-4-5-6-13-24-29-30-31-32)

– 4447 sayılı Kanunun geçici 7’nci, geçici 9’uncu ve geçici’10 uncu maddesinde,

–  Engelli sigortalılar,

–  5510 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesinde,

–  5225 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde (Kültür yatırımları),

–  AR-GE teşviklerinde,

İşverenler 5 puanlık prim desteğinden yararlanabileceklerdir. Bu indirimden sonra işverenin yararlandığı ilgili kanunda başka bir indirim varsa eğer işveren hissesi bu oranlar üzerinden hesaplanacaktır.

– Borcu olan alt işveren varsa bu durumda hem işveren hem de borcu olan alt işveren bu teşvikten yararlanamazken işverenin borcu olup, alt işverenin borcu yoksa, alt işveren bu teşvikten yararlanabilir.

– Prim borçlarının KDV iadesi alacaklarından mahsup edilmesiyle ödenmesi durumunda da bu teşvikten yararlanılabilmektedir.

Yurt Dışı Göreve Gönderilen İşçiler ile İlgili % 5 Prim Teşviki

– İşverenler tarafından 5510 sayılı Kanunun 5/(g) maddesine göre sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere göreve gönderilen Türk işçilerinden,

– Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış veya imzalanmamış ülkelere geçici görevle gönderilen sigortalılardan,

– Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçilerinden dolayı genel sağlık sigortası (GSS) prim oranının işveren hissesine ait kısmında yapılması öngörülen beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır. (Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında GSS uygulanmadığından, bu işverenlerimiz GSS % 5 prim teşvikinden yararlanamayacaktır.)

– Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Sigortalılar için 06486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin seçilmesi gerekmekte olup, bu belge 1, 4, 5, 6, 13, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 35 ve 36 nolu belge türleri ile birlikte seçilebilecektir.

Buna karşın, SGDP’ye tabi çalışanlar, Libya’da çalışanlar, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ve harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar söz konusu beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacaktır.

– Uygulama, 1/6/2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

– Teşvikten yararlanılabilmesi amacıyla işverenlerce işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne ayrıca başvuruda bulunulmasına gerek yoktur.

– İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir. (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)

– Öte yandan prim borçları işyeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin borcu olmayan diğer işyerlerinden dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılacak Projelerde Teşvikten Yararlanmak Mümkün Mü ?

2886 sayılı devlet ihale kanununa ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi işler bu teşvik kapsamı dışındadır ve yüzde 5’lik indirim uygulanmaz. Fakat; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihalelerini üstlenen işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılardan dolayı ve bu bankalarca ihale edilen işlerin konusunun “hizmet alımı” olması durumunda bu işlerin 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında olması nedeniyle, bu bankalardan konusu hizmet alımı niteliğinde olan işleri üstlenen işverenlerce bu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılır.

Prim Borçlarını Yapılandıran veya Tecil ve Taksitlendiren İşverenler 5 Puanlık İndirimden Yararlanabilir Mi?

Prim borçlarına ilişkin yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemleri devam eden ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen başkaca borcu bulunmayan işverenler 5 puanlık indirimden yararlanabilir. Ancak, prim borçları yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenlerin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulması halinde, bozma koşulunun oluştuğu ayı takip eden aydan başlanılarak, söz konusu borçlar ödenmediği sürece bahse konu indirimden yararlanılması mümkün değildir.

Menü